VOLKSWAGEN AG е публично котирано акционерно дружество съгласно германското законодателство, с регистрирана централа във Волфсбург, Германия.

 

Председател на борда на директорите:

Herbert Diess

 

Борд на директорите:

Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Killian
N.N. (kommissarisch Ralf Brandstätter)
Jochem Heizmann
Andreas Renschler
Rupert Stadler
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

 

Пощенски адрес:

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

Tel.: +49-5361-9-0

Fax: +49-5361-9-28282

e-mail: vw@volkswagen.de

 

 

VOLKSWAGEN AG е вписано в търговския регистър на регионалния съд на Брауншвайг под номер HRB 100484. Регистрацията по данъка за добавената стойност (VAT) на VOLKSWAGEN AG е под номер DE 115235681.

Условия за ползване

Volkswagen AG извършва предлаганите тук информационни услуги на базата на общите условия за ползване на присъствието на Volkwagen AG в интернет.

1. УКАЗАНИЕ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 1999/94/ЕС ОТНОСНО РАЗХОДА НА ГОРИВО И ЕМИСИИТЕ НА СО2

Показаните стойности се определят съгласно законово установения способ за измерване.

Разходът на гориво/консумацията на енергия и СО2 емисии на автомобила зависят не само от ефективността на горивото/съхранението на енергията от батерията, а се повлияват и от начина на управление на автомобила и други нетехнически фактори (напр. условията на заобикалящата среда). СО2 е парниковият газ, който в най-голяма степен е отговорен за глобалното затопляне. Дадените стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2 са установени по предписаните методи за измерване, пояснени в актуалната валидна версия на Директива 80/1268/EEC. Данните не се отнасят за конкретен автомобил и не са част от продуктовата оферта, а служат само за сравнение между различни типове автомобили. Допълнителна информация относно официалните стойности за разхода на гориво и официалните конкретни CO2 емисии на новите леки автомобили може да намерите в безплатното европейско ръководство: "Information on the fuel consumption and CO2 emissions of new cars".

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ГАРАНЦИИ

Информацията, съдържаща се на тези интернет страници е подбрана съзнателно и изчерпателно от Volkswagen AG с използването на дю дилиджънс и постига 97.5 % разполагаемост на годишна средна база. Представената информация не е обвързваща. Volkswagen AG не предоставя гаранция по отношение на резултатите, които могат да се получат с използването на предоставената информация, в частност що се касае до прецизността, валутата и изчерпателността, както и по отношение на това, дали качеството на информацията отговаря на на вашите нужди и желания. Всички данни във връзка с автомобила и информация, които са представени на уебстраниците на Volkswagen AG, следва да се разглеждат като представителни приближения. Дадената информация е обект на промени по отношение на дизайна и предоставянето, на изменение по отношение на условията за продажба на нови автомобил, както и на промени в цените. Информацията относно цени и стандартни оборудвания, и която има отношение към задължителни, правни и данъчни правила и регулации, както и техните ефекти, се отнася единствено до Федерална Република Германия. Показаните илюстрациии също така включват аксесоари и опционални екстри, които не са част от стандартното оборудване. Някои информации, предоставени във връзка с тези услуги отразяват вижданията на мениджмънта на Volkswagen. Където такава информация се отнася до индикации относно бъдещи тенденции, събития или обстоятелства, фактът обикновено се обозначава с употребата на понятия като "очакван", "планиран", "с намерение", или подобни. Доколкото бъдещите разработки са обект на изменения и непредвидими фактори, невъзможно е да се даде гаранция по отношение на прецизността на изявленията, направени по отношение на такива бъдещи тенденции, събития или обстоятелства. Мениждмънтът ще актуализира всякакви такива изявления по собствена преценка. Данните за Фондовата борса, икономическите данни, курсове, индекси, цени, новини, общата налична информация, която има връзка с пазара и др., се дава единствено като източник на информация за посетителите на уеб страниците на Volkswagen и не представлява инвестиционен съвет или каквато и да е друга форма на препоръка. Където уеб страниците представят препоръки от анализатори, Volkswagen AG не дава гаранции относно тяхната ефективност, в частност също и по отношение на на прецизността и пълнотата на предположенията и заключенията в основата на споменатите препоръки. Моля проверявайте всякаква информация преди да я използвата по какъвто и да е начин. Обмързваща информация може да бъде предоставена единствено в отговор на специфични запитвания.

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

Моля да имате предвид, че някои от информационните и комуникационни услуги, достъпни през порталите от уеб страниците на Volkswagen AG, допълнително се подчиняват на условията за ползване на съответните портали.

4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПАРТНЬОРИ

Някои от информационните услуги се предоставят от наши партньори. Моля да имате предвид, че такива услуги са обект на общите условия на работа на съответните партньори, както и че включването на връзки към техните уеб сайтове от Volkswagen AG не предполага каквито и да е препоръки и не води до никакви гаранции. Volkswagen AG не носи отговорност за такова съдържание. Засегнатите доставчици не са агенти за изпълнението на дейностите на Volkswagen AG.

5. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уеб сайтовете на Volkswagen AG съдържат връзки към уеб сайтове, оперирани от трети страни. Volkswagen AG няма претенции за собственост на тези уеб сайтове на трети страни, достъпни чрез връзки, както и не носи отговорност за тяхното съдържание.

6. ДОПУСТИМО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ

С използването на тези уеб сайтове следва да уважавате авторското право, името и търговската марка, както и всички други права на собственост на трети страни. Всички уеб сайтове на Volkswagen AG са защитени например, включително изображения, музика и имена на марки, като например "Volkswagen" и "Golf", появяващи се на тях. Това се отнася също и до правата на собственост на наши филиали. Нито тези уеб сайтове, нито Условията за ползване, свързани с тях, следва да се разбират като представляващи позволение или предоставяне на каквото и да е друго право на собственост, притежавано от Volkswagen AG. Вие се задължавате да не злоупотребявате с предлаганите услуги, в частност да не заобикаляте каквито и да било мерки за сигурност, приложени с информационните услуги; нито да използвате каквито и да било устройства или да стартирате приложения, които да резултират, или да могат да резултират, в увреждане на системите на Volkswagen AG или да доведат до молфункцията им, в частност като резултат от модификация на физическата или логическата структура на сървърите в мрежата на Volkswagen AG или други мрежи; нито да вграждате информационните услуги, като цяло или отчасти, в уеб контент, независимо дали частен или търговски; нито да използвате услугите за търговски цели.

7. ПРИЕМАНЕ НА БИСКВИТКИ

Volkswagen AG използва бисквитки на вашия компютър когато посещавате нашите уеб сайтове. Вие можете да определите степента, до която бисквитките са активни или не посредством настройките на вашия компютър (обикновено във вашия браузър, като например Internet Explorer; за повече детайли, моля, обърнете се към секцията Технически изисквания). Volkswagen AG приема, че вие се съгласявате с бисквитките в компютъра ви ако браузърът ви е настроен да ги допуска. Относно защитата на данните, моля, запознайте се с Декларацията за защита на данните.

8. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕ НА VOLKSWAGEN AG

Дапустимо е да се разполагат хиперлинкове към началните страници на уеб сайтовете на Volkswagen, като например www.volkswagen.de, при положение, че връзката предизвиква ново зареждане на целевата страница, без да я поставя в рамка и Volkswagen AG е уведомен в рамките на 24 часа за поставената връзка посредством мейл до links@vw-online.de. Освен това, хиперлинкът следва ясно да е идентифициран като такъв на страницата източник с използването на фразата "Link to Volkswagen AG" или името на целевата уеб страница на Volkswagen AG в съчетание с фразата "Link to Volkswagen AG". Връзки, които не тговарят на това правило следва да се одобрят от Volkswagen AG преди поставянето им. Volkswagen AG си запазва правото да забранява връзки, които се поставят, независимо от съответствието им с горепосоченото правило.

9. ОТГОВОРНОСТ

Volkswagen AG поема отговорност за случаи на преднамереност или груба небрежност, в съответствие с немския закон за продуктовата отговорност, както и за гаранции, изрично дадени от Volkswagen AG. В случаи на незначителна небрежност Volkswagen AG поема отговорност само в случай на нарушение на съществено задължение, при което сумата на всякакви свързани искове за щети е лимитирана до размера на предвидимите загуби.

10. СИГУРНОСТ ПРИ ПРЕНАСЯНЕТО НА СЪОБЩЕНИЯ ДО VOLKSWAGEN AG

С оглед на техническата структура на Интернет, ако желаете да изпратите мейл от собствен мейл акаунт до Volkswagen AG вие следва да предприемете собствени предпазни мерки с цел да запазите конфиденциалността и целостта на съдържанието на вашата поща, като например използвате стандартен, достъпен в търговската мрежа софтуер за криптиране.

Ако желаете да изпратите мейл директно от зоната за контакти на Volkswagen AG трябва да сте наясно, че вашите данни ще се пренесат некриптирани и по този начин няма да може да имате гаранция относно конфиденциалността и целостта на съдържанието на вашия мейл.

11. ПРОМЕНИ В ОБХВАТА ДЕЙСТВИЕТО И УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ

Volkswagen AG си запазва правото да разшири или ограничи обхвата на предлаганата услуга, както и да видоизмени нейната функционалност, изцяло или частично, по всяко време. Бързото развитие на Интернет ни налага необходимостта да изменяме тези Условия на ползване от време на време. Моля, позовавайте се на най-актуалната версия на Условията за ползване в тази връзка.

12. ИЗБОР НА ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Използването на тези Условия на ползване се подчинява на германското законодателство, с изключение на кофликтите на закони, които се съдържат в тях.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАШИТА НА ДАННИТЕ

Защитата на Вашето лично пространство при използване на нашите уебстраници е особено важна за нас. Затова в текста по-долу ви информираме подробно относно събирането и използването на анонимни и лични данни.

1. АНОНИМНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

По принцип вие можете да посещавате уебстраниците на Volkswagen AG без да споделяте с нас кой сте. Ние получаваме единствено името на вашия интернет доставчик, уебсайта, от който сте стигнали до нашия сайт, както и кои точно от нашите страници посещавате. Тази информация се използва за статистически цели. Като единичен потребител вие оставате анонимен.

2. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Лични данни се съхраняват само тогава, когато ги споделите доброволно и дадете съгласие за обработката им - например, за изпълнение на договор, при анкета, или при регистрация за персонализирани услуги. В рамките на персоналните услуги на Фолксваген Вашите лични данни се обработват само при условие, че Вие сте дали съгласие, за целите на рекламата и проучването на пазара, както и за съответно необходимото изграждане на електронни услуги. Също така, ако вие сте дали съгласие, събраните данни при вашите посещения на порталите на Фолксваген се събират в потребителски профил, за да можем да Ви предлагаме адаптирана специално за Вас реклама.

Тези данни се обработват в криптиран вид, за да се противодейства на злоупотреби от трети лица.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които са събрани в рамките на уебсайтовете на Фолксваген се използват без ваше съгласие само за изпълнение на договори и за обработване на Вашите запитвания. Извън това, използване на Вашите лични данни се извършва само за целите на рекламата и проучването на пазара, както и за съответно необходимото изграждане на електронни услуги само ако преди това Вие сте дали Вашето съгласие. Използването на Вашите данни за адаптирана специално за Вас реклама се извършва също само ако Вие сте дали Вашето съгласие. Тъй като вашето съгласие за ползването на данните за споменатите цели може да включва и съгласие за предоставяне на данните на дружествата от концерна Фолксваген и на избрани от Вас партньори на Фолксваген (дилъри и сервизи), Ваши данни могат да бъдат предоставени и на тях. Освен на тях, не се извършва предоставяне на други трети лица. Разбира се Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето дадено съгласие с действие занапред. Ако имате други въпроси по темата "Защита на личните данни във Фолксваген", ще получите съответни отговори в нашата рубрика FAQ (списък с често поставяни въпроси). Отделно от това можете всяко време да получите информация за Вашите лични данни, както и да поставите Ваши искания към отдела за обслужване на клиенти във Фолксваген чрез имейл на следния имейл адрес:

info-datenschutz@volkswagen.de

Моля изберете вашия модел:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat Variant
Passat Alltrack
Beetle
Новият Tiguan
Volkswagen CC
Jetta

Volkswagen лекотоварни автомобили:

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle

Моля изберете модел:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat Variant
Passat Alltrack
Beetle
Новият Tiguan
Volkswagen CC
Jetta

Volkswagen лекотоварни автомобили:

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle